top of page

SOUKROMÍ
 

Hotel Irene od Petrozzi Marco
Přes Tarvisio, 32
33054 Lignano Sabbiadoro (UD) Itálie
Telefon / Fax +39.0431.428906
DIČ 02520670304
E-mail info@hotelirene-lignano.com
Webové stránky http://www.hotelirene-lignano.com

Člen: Obchodní komora Udine s nr. REA UD-267942

Informace podle čl. 13 Legislativní vyhláška 196/2003

Vážený zákazníku, oznamuji Vám, že Legislativní vyhláška Ne. 196 ze dne 30. června 2003 (zákoník o ochraně osobních údajů) upravuje ochranu osob a dalších subjektů v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Níže podepsaná společnost informuje, že pro navázání a realizaci probíhajících smluvních/obchodních/informačních vztahů s Vámi bude vkládat/vlastní údaje získané i ústně přímo nebo prostřednictvím třetích stran, které se Vás týkají, údaje klasifikované ze zákona jako osobní. .
Podle zákona bude toto zacházení založeno na zásadách správnosti, zákonnosti a transparentnosti a ochrany vašeho soukromí a vašich práv. Podle článku 13 legislativního nařízení č. 196/2003 Vám proto sděluji následující informace:
Údaje jsou shromažďovány a zpracovávány za účelem registrace zákazníka a aktivace požadované informační služby pro něj, jakož i pro jakýkoli jiný a následný smluvní/obchodní požadavek, jakož i pro splnění následných zákonných a smluvních povinností, jakož i pro dosažení efektivní správy. obchodních vztahů a také pro účely ochrany úvěru a lepší správy našich práv souvisejících s individuálním vztahem.
Údaje, které poskytnete, budou také použity k pravidelnému zasílání dokumentace/obchodních informací/statistických přehledů týkajících se činností provozovaných registrovanou společností a jejími partnery.

Kdykoli však můžete vznést námitku proti výše uvedenému zpracování tím, že jej sdělíte přímo vlastníkovi Společnosti. Pro efektivnější úpravu/zrušení předmětné léčby je vhodné použít dohledatelný způsob komunikace (například: doporučená pošta, ověřený e-mail apod.).

Údaje budou zpracovávány v písemné podobě a/nebo na magnetické, elektronické nebo telematické podpoře. Poskytnutí údajů je povinné pro vše, co vyžadují právní a smluvní/informační povinnosti, a proto jakékoli odmítnutí jejich poskytnutí nebo následného zpracování může vést k tomu, že pisatel nebude moci pokračovat ve smluvních/informačních vztazích.
Na druhou stranu neposkytnutí všech údajů, které nelze přičíst zákonným nebo smluvním závazkům, bude autor čas od času vyhodnocovat a určí následná rozhodnutí související s důležitostí požadovaných údajů s ohledem na správu obchodní vztah.

Aniž by byla dotčena komunikace a šíření prováděné v souladu se zákonnými povinnostmi, údaje mohou být případně sdělovány v Itálii:

profesionály a konzultanty
Pro stejné účely se o vámi poskytnutých údajích mohou dozvědět následující kategorie odpovědných osob a/nebo manažerů a externích subjektů:

Správní kancelář;
právní kancelář;
účetní kancelář;
Dodavatelé zboží a služeb, kteří vykonávají činnost naším jménem;
Ve vedení.
Výše uvedená komunikace bude prováděna v mezích nezbytně nutných pro splnění vámi podané žádosti, jakož i pro splnění následného smluvního vztahu a/nebo pro pouhé účetní/fiskální účely s využitím všech opatření stanovených zákonem, abychom zaručit vaše soukromí.
O tomto šíření/sdělení budete na vaši žádost v každém případě informováni ústně nebo písemně.

Údaje budou zpracovávány po celou dobu trvání navázaného vztahu a také následně, v rámci výše uvedených limitů, pro splnění všech zákonných povinností a rovněž pro účely uvedené v těchto informacích.
Jakmile stávající vztah skončí / bude potvrzena vaše žádost o informace, příslušné soubory nebo data existující na počítačových prostředcích budou automaticky uloženy do databáze a použity pro zasílání obchodních/reklamních/statistických sdělení.
Údaje v listinné podobě budou uchovávány po minimální dobu vyžadovanou zákonem a následně zničeny.

Správcem údajů je: Hotel Irene di Petrozzi Marco, v osobě vašeho právního zástupce Marca Petrozziho, manažer Hotelu Irene di Petrozzi Marco, se sídlem na adrese 33054 Lignano Sabbiadoro přes Tarvisio 32, na kterého se můžete obrátit pro jakékoli vysvětlení a/nebo sdělení.
Pokud o to požádáte, budete neprodleně informováni o osobě/osobách pověřených zpracováním vašich osobních údajů.
Svá práva vůči správci údajů můžete uplatnit kdykoli v souladu s článkem 7 legislativního nařízení 196/2003, který pro vaše pohodlí reprodukujeme v plném znění:

Legislativní vyhláška č. 196/2003, čl. 7 – Právo na přístup k osobním údajům a další práva

Zájemce má právo získat potvrzení o existenci či neexistenci osobních údajů, které se ho týkají, i když dosud neregistrované, a jejich sdělení ve srozumitelné formě.
Zájemce má právo získat údaj:
o původu osobních údajů;
účelů a metod léčby;
logiky použité v případě ošetření prováděného pomocí elektronických přístrojů;
identifikační údaje vlastníka, vedoucích pracovníků a určeného zástupce podle čl. 5 odst. 2;
subjektů nebo kategorií subjektů, kterým mohou být osobní údaje sdělovány nebo které se o nich mohou dozvědět jako určený zástupce na území státu, vedoucí pracovníci nebo zástupci.
Zájemce má právo získat:
aktualizace, oprava nebo v případě zájmu integrace dat;
zrušení, převedení do anonymní podoby nebo zablokování údajů zpracovávaných protiprávně, včetně údajů, jejichž uchovávání není nutné pro účely, pro které byly údaje shromážděny nebo následně zpracovány;
potvrzení, že na operace uvedené v písmenech a) ab) byli upozorněni, a to i po obsahové stránce, ti, kterým byly údaje sděleny nebo šířeny, s výjimkou případu, kdy se toto plnění ukáže jako nemožné, popř. zahrnuje použití prostředků zjevně nepřiměřených chráněnému právu.
Zúčastněná strana má právo zcela nebo zčásti vznést námitku:
z oprávněných důvodů ke zpracování osobních údajů, které se ho týkají, a to i v případě, že souvisí s účelem shromažďování;
na zpracování osobních údajů, které se ho týkají, pro účely zasílání reklamních materiálů nebo přímého prodeje nebo pro provádění průzkumu trhu nebo obchodních sdělení.
Lignano Sabbiadoro,
Podepsáno správcem údajů Marco Petrozzi

bottom of page